• ul. Marszałkowska 28
  • 22 621 28 26 / 602 229 800
  • ul. Poligonowa 30
  • 22 540 23 00 / 540 24 78

Laboratorium HIT MEDICA

ul. Kościelna 136
21-200 PARCZEW

logo

„Hit Medica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt w ramach Działania 1.3. „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnej technologii badań laboratoryjnych w przedsiębiorstwie HIT MEDICA Sp. z o. o., w ramach umowy o dofinansowanie nr: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-065/13

Opis projektu: Ogólnym celem projektu było wdrożenie do działalności firmy innowacyjnej technologii elektroferezy kapilarnej, a także wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług: oceny glikemii w diagnostyce cukrzycy i elektroferezy białek. Kompletna realizacja projektu, w szczególności w zakresie nabycia planowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiła osiągnięcie ogólnych celów projektu oraz celów szczegółowych, w szczególności wskaźników produktu i rezultatu.

 

Wskaźniki rezultatu:

– Liczba nowych produktów/usług – 2 szt.

– Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 9 EPC

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.

 

Całkowita wartość projektu: 1 766 787,99 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 514 466,66 PLN

Kwota dofinansowania: 757 233,33 PLN